Noorte Segakoor Vox Populi

Kodukord

Kodukord

1. PÕHISÄTTED

1.1. Noorte Segakoor Vox Populi (edaspidi Koor) liikmete õigused, kohustused ning Koori

siseelu käsitlevad küsimused on reguleeritud Koori kodukorraga (edaspidi kodukord).

1.2. Igal kooriliikmel on kohustus tutvuda kodukorraga.

1.3. Kodukorras teeb muudatusi Koori üldkoosolek. Sisse viidavate muudatustega peab nõus olema 75% (seitsekümmend viis protsenti) kooriliikmetest.

2. KOORI ÜLDKOOSOLEK

2.1. Koori üldkoosolek toimub vähemalt 1 (üks) kord aastas (hooaja lõpul) ja on

otsustusvõimeline 2/3 kooriliikmete kohalolekul. Juhul kui üldkoosolekul ei ole kohal piisavalt liikmeid, on juhatus kohustatud 10 (kümne) kalendripäeva jooksul kokku kutsuma uue üldkoosoleku. Uus üldkoosolek on otsustusvõimeline sõltumata sellel Osalevate liikmete arvust.

2.2. Erandjuhtudel tuleb üldkoosolek kokku dirigendi, juhatuse või 1/3 (ühe kolmandiku) kooriliikmete nõudmisel.

2.3. Üldkoosolek valib salajasel hääletusel lihthäälteenamusega Koori presidendi, laekuri, krooniku, kostüümuri, noodihalduri.

2.4. Koori president nimetab vajadusel ametisse koorivanema.

2.5. Iga häälerühm valib lihthäälteenamusega üldkoosolekul häälerühmavanema.

2.6. Üldkoosolekul nimetatakse ametisse uus juhatus.

2.7. Juhatuse liikmed ja lisaliikmed valitakse ametisse 2 (kaheks) hooajaks.

2.8. Kõigil juhatuse liikmetel ja lisaliikmetel on õigus ametist tagasi astuda enne ametiaja lõppemist. Tagasi astumiseks tuleb esitada avaldus Koori juhatusele.

2.9. Koori tegevus lõpetatakse üldkoosoleku vastava otsusega.

3. JUHATUS

3.1. Juhatuse moodustavad:

a) Dirigent

b) Koori president

c) Koorivanem

d) Laekur

e) Häälerühmavanemad (sopranite vanem, altide vanem, basside vanem, tenorite vanem).

f) Kroonik.

3.1.1. Juhatuse lisaliikmed moodustavad:

a) Hääleseadja

b) Kostüümihaldur

c) Noodihaldur

3.2. Koori juhatuse ülesanne on juhtida ja korraldada Koori tegevust ning luua laulmiseks maksimaalselt soodsad tingimused.

3.3. Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele ja on otsustusvõimelised, kui kohal on vähemalt pooled juhatuse liikmed.

3.4. Koori esindajaks on dirigent ja/või president.

3.5. Dirigent vastutab Koori kunstilise taseme eest ja koostab Koori repertuaari.

3.6. President esindab Koori, koordineerib Koori ja juhatuse tegevust.

3.7. Koorivanem tegeleb koorisisese suhtluse ja asjaajamisega, sh koordineerib häälerühmavanemate tööd.

3.8. Kroonik protokollib üld- ja juhatuse koosolekuid, kirjutab ja korraldab Koori kroonikat, sh haldab Koori kodulehekülge ja sotsiaalmeedia lehekülgi. Kroonik koostab pildikogud ja säilitab muud Koori tegevust puudutavad materjalid.

3.9. Laekur:

a) Koostab Koori aasta eelarve, sh erinevate projektide eelarved;

b) Kogub liikmemaksu ja muid makse ning jälgib laekumisi;

c) Koostab müügiarveid, maksab ostuarveid ja arveldab kulutšekkide alusel;

d) Edastab igakuiselt raamatupidamiseks vajalikud dokumendid raamatupidajale.

3.10. Häälerühmavanemad on koorivanema lähimad kaastöölised. Häälerühma vanemad registreerivad lauljate osavõtu Koori proovidest ja esinemistest ning lahendavad kõik koorivanema, presidendi või dirigendi poolt antud ülesanded oma häälerühmas. Uute lauljate vastuvõtuperioodil võtab häälerühmavanem oma häälerühma soovijate kontaktandmed ja on kahenädalase katseaja jooksul liikmekandidaadile igati abiks.

3.11. Juhatusel on õigus konkreetse projekti läbiviimiseks kaasata juhatuse tegevusse aktiivseid kooriliikmeid.

4. KOORI LIIKMED JA LIIKMEKANDIDAADID

4.1. Uusi lauljaid Koori liikmekandidaadiks võtavad vastu dirigent ja hääleseadja. Lahkarvamuste korral palutakse abi juhatuselt.

4.2. Uute lauljate vastuvõtt toimub hooaja alguses. Uued lauljad võetakse vastu konkursi alusel. Konkursil kuulavad dirigent ja hääleseadja liikmekandidaadi lauluoskust ja hindavad sobilikkust koorilauljana. Kandidaatide katseaeg on kaks nädalat. Pärast kahte nädalat kooriproove on Koori juhatusel õigus võtta uus laulja täieõiguslikuks kooriliikmeks või kustutada nimekirjast. Samuti on kooriliikme kandidaadil õigus kahe nädala jooksul juhatusele ära öelda soovist kooriliikmeks astuda.

4.3. Täieõiguslikul kooriliikmel on õigus valida ja olla valitud Koori juhatusse.

4.4. Iga kooriliige kohustub osa võtma kõigist Koori harjutustest ja üritustest, tegema tööd täie tõsidusega, mitte segama proovi.

4.5. Iga koorilaulja on kohustatud võimalikult vara puudumisest ette teatama oma häälerühmavanemale. Esinemiselt ja olulistest proovidest puudumisest teatab kooriliige nii häälerühmavanemale kui dirigendile. Põhjusega puudumiseks loetakse töö ja õppimisega seotud kohustuste täitmist, haigestumist ja eriti tähtsaid perekondlikke sündmusi.

4.5.1. Iga koorilaulja on kohustatud täitma hooaja kohalkäimise tabelit ning teavitama igast muudatusest nii häälerühmavanemat kui dirigenti.

4.6. Hilinenud kooriliige, kes ei ole enne kooriproovi/väljasõitu algusaega häälerühma vanemale teatanud oma hilinemisest, on kohustatud maksma 1 € (ühe euro) Koori ühiskassasse. Hilinemisest peab ette teatama kõigi Kooriga seonduvate ürituste korral – laagrid, väljasõidud jm ajaliselt kokkulepitud kohtumised.

4.7. Dirigendil on õigus keelata esinemine lauljal, kelle oskused vastavaks esinemiseks ei ole piisavad. Oskuste kontrollimiseks on dirigendil õigus laulja üle kuulata.

4.8. Kui laulja ei ole ilmunud proovidesse enam kui ühe kuu jooksul ja ei ole toiminud punkti 4.6 kohaselt, kustutatakse ta nimekirjast. Lahkunud laulja on kohustatud tasuma liikmemaksu kuni kustutamiseni nimekirjast.

4.9. Koorist lahkumise või Koori nimekirjast kustutamise korral on laulja kohustatud tagastama koorilt renditud või saadud vormiriietuse ja selle elemendid, Koorile kuuluvad noodid ja tema käes oleva muu Koori vara esimesel võimalusel.

5. LIIKMEMAKS JA MUUD MAKSUD

5.1. Iga kooriliige on Koori astumisega võtnud endale kohustuse tasuda liikmemaksu ja muid makse, mis võivad tekkida seoses Koori esinemistega. Koori liikmemaksu suurus on 10,00 € (kümme eurot) kuus. Muu maksu suurus oleneb esinemisega kaasneva kulu suurusest.

5.1.1. Juhatuse liikmed on vabastatud kuumaksust, juhatuse lisaliikmed tasuvad 50% kuumaksust.

5.2. Liikmemaks tasutakse iga kuu 15. (viieteistkümnendaks) kuupäevaks, muu maks vastavalt selle tekkimise ajal.

5.3. Liikmemaksu tasumine suvekuudel sõltub hooaja pikkusest.

5.4. Need kooriliikmed, kes erinevatel põhjustel puuduvad koorist pool aastat või rohkem, ei pea liikmemaksu tasuma.

5.5. Liikmemaksu ja muude maksude kogumine toimub kahel viisil:

a) sularahas laekuri kätte kooriproovis või

b) ülekandega pangakontole alljärgnevalt –Saaja: MTÜ Noorte Segakoor Vox Populi IBAN EE627700771001433581 (LHV)

Selgitus: märkida, millise kuu või muu maksu eest.

NB! Juhul kui liikmemaksu tasumine ei toimu kooriliikme isiklikult pangakontolt, tuleb märkida selgitusse ka kooriliikme nimi, kelle eest tasutakse.

5.6. Kui kooriliikmel ei ole võimalik liikmemaksu või muud maksu õigeaegselt tasuda, pöördub ta laekuri poole ning koos leitakse mõlemale osapoolele sobiv lahendus.

5.7 Kui kooriliige ei ole tasunud liikmemaksu kaks kuud ning ei ole toiminud punkti 5.4 kohaselt, siis kustutatakse ta Koori nimekirjast.

6. NOODID

6.1. Noodid jagab kooriliikmetele noodihaldur või dirigent.

6.2. Koori poolt antud noodid on koorile tagastatavad.

6.3. Kooriliige kasutab heaperemehelikult temale jagatud noote.

6.4. Esinemisel kasutab kooriliige esinemismappi, mille olemasolu eest vastutab iga kooriliige ise.

7. KOORIVORM

7.1. Esinedes kannab kooriliige koorivormi.

7.2. Koorivormi kuuluvad must pluus, mustad viigipüksid (ainult mehed), must seelik (ainult naised) ja mustad kingad.

7.3. Musta pluusi, mustad viigipüksid, mustad kingad muretseb iga kooriliige endale ise, musta seeliku (ainult naised) saamiseks tuleb pöörduda kostüümihalduri poole.

7.4 Seeliku rendib Koor lauljale 15,00 € (viieteistkümne euro) eest, millest koorist lahkumisel saab laulja maksimaalselt tagasi 10,00 € (kümme eurot), sõltuvalt seeliku seisukorrast. Juhul kui seelik on rikutud, on kooriliige kohustatud seeliku endale jätma ja koorraha tagasi ei saa. Seeliku seisukorda hindab kostüümihaldur.

7.5 Seeliku rendib Koor kooriliikmele omavastutusel, st iga kooriliige annabseeliku kättesaamisel allkirja, et ta on tutvunud selle hooldamise tingimustega.

8. ESINEMISED

8.1. Kõik Koori avalikud esinemised on võrdselt vastutusrikkad.

8.2 Koori koosseis, kes võtab häälteenamusega vastu projekti, viib selle projekti ka ellu.

8.3. Kontserdil esinemine on igale kooriliikmele auasi. Koori dirigendil on õigus keelata kooriliikmel kontsertesinemisest osavõtt.

8.4. Kontserdile ilmub kooriliige koorivormis või vastavalt eelnevalt kokkulepitud riietuses (rahvariided jms).

8.5. Kontsertrivistuse määrab dirigent.